Editorial Team

Editor – in – Chief   

Pasyechnikova Nataliya

Associate Editor  

Vit Valery

Secretary  

Polyakova Svetlana 

Editorial Board:

Bobrova Nadezhda

Kolomiyets Vladimir 

Naumenko Vladimir

Maltsev Eduard

Ponomarchuk Valery

Yakimenko Stanislav