[1]
V. Gargin, “Diagnostic assessment and treatment of cherubism as prevention of ocular complications: R. S. Nazaryan, N. N. Mikhailenko, Yu. Yu. Yaroslavska, A. V. Bondarenko, V. V. Gargin, M. V. Lytvynenko, O. V. Artiomov, D. A. Oliynyk, T. V. Tregub”, J.ophthalmol.(Ukraine), vol. 507, no. 4, pp. 62–67, Sep. 2022.