(1)
Gargin, V. Diagnostic Assessment and Treatment of Cherubism As Prevention of Ocular Complications: R. S. Nazaryan, N. N. Mikhailenko, Yu. Yu. Yaroslavska, A. V. Bondarenko, V. V. Gargin, M. V. Lytvynenko, O. V. Artiomov, D. A. Oliynyk, T. V. Tregub. J.ophthalmol.(Ukraine) 2022, 507, 62-67.