[1]
Gargin, V. 2022. Diagnostic assessment and treatment of cherubism as prevention of ocular complications: R. S. Nazaryan, N. N. Mikhailenko, Yu. Yu. Yaroslavska, A. V. Bondarenko, V. V. Gargin, M. V. Lytvynenko, O. V. Artiomov, D. A. Oliynyk, T. V. Tregub. Journal of Ophthalmology (Ukraine) . 507, 4 (Sep. 2022), 62–67.